Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Herby – program użytkowo-finansowy

Nr sprawy ZP/PN/15/1/09                                                                                                         Herby, dnia 2009-11-04

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Herby – program użytkowo-finansowy” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – TENSOFT Sp. z o.o. ul. Katowicka 50/22, 45-061 Opole.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 20.500,00 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2009 07:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1599
05 listopada 2009 07:35 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::