Przetargi

Przetarg nieograniczony „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby” ,

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędne do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej

- dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Data zamieszczenia: 09-11-2009 r. Nr postępowania: ZP/PN/17/09

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres: Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33 , 42–284 Herby, fax. 034 3574105

Adres strony internetowej:  http://www.herby.pl; http://www.bip.bazagmin.pl/herby

2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędne do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby

1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy.

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędne do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby – 1 kpl, udzielenie licencji bezterminowej dla 20 użytkowników – instalacja oraz konfiguracja oprogramowania – udzielenie 2 letniej gwarancji obejmującej usuwanie wszelkich usterek i wadliwego działania oprogramowania w miejscu instalacji, jeżeli nie jest możliwe usunięcie usterki zdalnie, wsparcie techniczne drogą telefoniczną i mailową oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania do najnowszych dostępnych wersji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wprowadzającego dokumenty do elektronicznego obiegu – 1 kpl. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 48.31.10.00-1, 30.23.20.00-4;

1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 2.

1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakończenia: 18.12.2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1. Warunki dotyczące zamówienia:

Informacja na temat wadium: nie wymagane

2. Warunki udziału:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

3. Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem przynajmniej jednej dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

4.W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w punkcie VI niniejszej SIWZ.

5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty:

a) Aktualny - zawierający dane od ostatniej zmiany - odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

d) Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Wszystkie dołączone dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu.

4. Każdy podmiot oferty wspólnej (np. konsorcjum), zobowiązani są dołączyć dokumenty wymienione w punkcie VI.1 od a do d a pozostałe łącznie.

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 Prawo Zamówień Publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie winno być opatrzone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych:

a) - w pkt VI.1a, VI. 1c - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

b) - w pkt VI. 1d - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

c) - Dokumenty, o których mowa w pkt, A lit. a i b oraz pkt B, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt A lit. c, powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI. 1a, VI. 1 c, VI. 1 d, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt C stosuje się odpowiednio. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1.  Tryb udzielenia zamówienia

1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. Kryteria oceny ofert

2.1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3. Informacje administracyjnego

3.1.  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bazagmin.pl/herby

3.2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Herbach ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

3.3. Termin składania ofert: 17.11.2009 r. godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Herbach ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, sekretariat.

3.4. Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urząd Gminy w Herbach ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby. pok. Nr 10 w dniu 17.11.2009 r. o godz. 09:00

3.5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2009 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2050
09 listopada 2009 09:06 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
09 listopada 2009 09:05 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
09 listopada 2009 09:04 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::