Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby

                                                                                                          Herby dnia 2009-11-18

Nr sprawy: ZP/PN/17/4/09

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w Herbach ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Herby

 

Wybrano jako oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych zadań złożone przez Wykonawców:

 

Zadanie 1 –    WASCO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice   cena: 30.000,00 zł netto

 

Zadanie 2 –     Zakład Elektroniki ELTROPOL Pl. Piłsudzkiego 15-17c, 45-706 Opole – cena 24.210,00 zł netto.

 

Oferty ww. wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierały najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu i otrzymały najwyższą ilość punktów tj. 100pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zadanie 2:

  • Firma Handlowo-Usługowa Kserolaser ul. Ossowskiego 24/11, 40-843 Katowice – cena: 27.800,00 zł netto – 87,09 pkt.

 Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2009 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1923
18 listopada 2009 09:26 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::