Działalność regulowana

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Herby, dnia …………………….. Wójt Gminy Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………............. (firma,...

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Herby, dnia …………………….. Wójt Gminy Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1. ………………………………………………………………………………………....... (firma,...

Obwieszczenie WG Herby - Aktualizacja PGO dla gminy Herby na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2010.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HERBY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY HERBY NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...