Działalność regulowana

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

                                                                                              Herby, dnia ……………………..

 

                                                                 

                                                                           Wójt Gminy Herby

                                                                           ul. Lubliniecka 33

                                                                           42-284 Herby

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………….............

(firma, oznaczenie siedziby i adres lub

imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy)

 

 

 

Oświadczenie

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”

 

 

 

 

 

……………………………………………                                                         ……………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                              (podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej*)

 

 

 

 

 

 

 

* osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2012 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 894
17 stycznia 2012 11:03 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::