Sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lisowie,Kalinie, Hadrze i Olszynie.

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

 

1.

 

1373/152

 

CZ1L/00009168/9

 

 

Kalina

 

1-2 Kalina

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki -  0,1600ha

 

Rola wraz z drogą wewnętrzną

 

14.000,00 zł

 

2.

 

1007/10

 

CZ1L/00044606/9

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działki 28m2. Działka niezabudowana

 

Parkingi, zespoły garażowe

 

 

1.488,40 zł

wraz z VAT 22%

 

3.

 

216

 

CZ1L/00003051/4

 

Hadra

 

2D Hadra

W dziale III KW „Prawa i Ograniczenia” Wpis: Należność z tytułu niezapłaconej ceny nabycia stanowiącej ciężar realny w ilości 14,32 kwintali żyta, z tym, ze spłata należności rozłożona jest na dwadzieścia równych rat rocznych, płatnych pierwszego października każdego roku. Należność ta może być spłacona w życie lub gotówce, według przeciętnych wolnorynkowych cen żyta, ustalonych przez ministra i reform rolnych . W razie zwłoki w uiszczeniu przypadających do zapłaty rat pobierane  będą odsetki zwłoki w wysokości 6% od sta w stosunku rocznym

Powierzchnia użytkowa działki 0,4800ha. Działka niezabudowane

 

Łąki, zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami, obszar zagrożenia powodzią

 

 

14.000,00zł

 

4.

 

211, 212, 213

 

CZ1L/0003215/2

 

Hadra

 

2D Hadra

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działek 0,8600ha. Działki niezabudowane

 

Łąki, zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami, wody powierzchniowe, rzeki, stawy, zalewy, obszar zagrożenia powodzią

 

 

16.000,00 zł

 

5.

 

220, 221, 867/219, 868/222

 

CZ1L/00052124/5

 

Olszyna

 

2 Olszyna

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działek 0,1825ha. Działki niezabudowane

 

Ogrody, sady, szkółek, drzew oraz drogi wewnętrzne

 

2.800,00 zł

 

6.

 

268, 269, 270, 271

 

CZ1L/00052210/9

 

Olszyna

 

2 Olszyna

 

Brak obciążeń w KW

Powierzchnia użytkowa działek 0,3750ha. Działki niezabudowane

 

Rola, Łąki, zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami, grunty rolne przewidziane do zalesienia

 

3.800,00 zł

 

 

Przetargi odbędą się dnia 18.10.2010r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie:

 1. 1.       działka 1373/152 - 1100
 2. 2.       działka 1007/10- 1105
 3. 3.       działka 216 – 1110
 4. 4.       działki  211, 212, 213- 1115
 5. 5.       działki  220, 221, 867/219, 868/222- 1120
 6. 6.       działki 268, 269, 270, 271- 1125

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  w wysokości :

 1. 1.       działka 1373/152 – 1.400,00 zł
 2. 2.       działka 1007/10- 150,00zł
 3. 3.       działka 216 – 1.400,00zł
 4. 4.       działki  211, 212, 213- 1.600,00zł
 5. 5.       działki  220, 221, 867/219, 868/222- 280,00zł
 6. 6.       działki 268, 269, 270, 271- 380,00zł

w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14.10.2010r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy. Poprzedni przetarg został przeprowadzony poz. Nr 1 12.04.2010r. , 17.05.2010r., 16.08.2010r.  poz. Nr 2, 10.05.2010r.,16.08.2010r.  poz. 3, 4, 5, 6  28.06.2010r., 16.08.2010r.

 

Herby, dnia 15.09.2010r.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2010 08:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1103
17 września 2010 08:12 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::