Sprzedaż

Ogłoszenie nr GN 6840. 8.2011 P Wójta Gminy Herby z dnia 01.08.2011r. o przetargu

Ogłoszenie nr GN 6840. 8.2011 P

Wójta Gminy Herby z dnia 01.08.2011r. o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 Dz. U. nr 102, poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości.

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

Wysokość wadium

 

1.

 

 

527/20

 

CZ1L/00002952/3

 

Mochała

 

1 Hadra

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania  nieruchomość zabudowanej.  Powierzchnia użytkowa działki 0,8558 ha. Dział III KW oraz  dział IV KW bez wpisów.

Składnik budowlany stanowią budynki typu przemysłowego po byłym zakładzie produkcyjnym garbarni, są to: budynek magazynowy i budynek materiałów łatwopalnych. Budynki są nieużytkowane od kilkunastu lat i podlegają procesowi ciągłej degradacji. Wszystkie obiekty wymagają kapitalnego remontu bądź nadają się do wyburzenia. Urządzenia techniczne, wszelkie elementy stalowe oraz instalacje zostały wymontowane bądź zdewastowane i obecnie żaden z obiektów nie nadaje się do użytkowania bez poniesienia nakładów.  

 

W planie działka przeznaczona pod  przemysł, składy, bazy P, lasy gospodarcze i lasy ochronne Zl, drogi gminne lokalne KDL,  Działka znajduje się w strefie „B2”- zespół pofabryczny w Mochali

 

78.900,00zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt b

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.04.54.535)

 

 

 

8.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 08.09.2011r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01.09.2011r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

 

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 01.09.2011 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decyduje uczestnik przetargu.

 

Nabywca prawa użytkowania wieczystego przejmują prawa i obowiązki związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa a w szczególności dotyczące obowiązku uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, wyliczonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przez właściciela gruntu

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19

 

Herby, dnia 01.08.2011r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2011 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 703
01 sierpnia 2011 13:43 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::