Sprzedaż

Ogłoszenie w spr. lokalu mieszkalnego w Lisowie przeznaczonego do sprzedaży

Ogłoszenie nr GN 6840.   .2011 P

Wójta Gminy Herby z dnia 12.09.2011r. o przetargu

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 

 

 

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Cena zł

Wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej

 

1.

 

Lokal mieszkalny

 

 

CZ1L/00040948/0

 

Lisów, ul. Budowlanych 11/17

 

2 obręb Lisów

 

Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 29,3 m2 wraz z ustanowieniem prawem wieczystego użytkowania na działce 773/10, położony w Lisowie przy ul. Budowlanych 11/17 . Ułamkowy udział w wysokości 217/10000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku oraz prawie wieczystego użytkowania działki gruntowej nr 773/10 k.m. 2 obręb Lisów o pow. 0,1908 ha. Gmina Herby jest właścicielem lokalu. W budynku wielorodzinnym ul.  Budowlanych  11 założona jest wspólnota mieszkaniowa.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącym , konstrukcji wielkopłytowej wybudowany w 1970r. Lokal mieszkalny nr 17 usytuowany jest na parterze budynku i składa się z  pokoju, kuchni i łazienki. Pomieszczenia przynależne – piwnica o pow. 7,3m2

 

55.347,80 zł

w tym wartość składnika budowlanego 53.487,50

Wartość gruntu 1860,38 zł wraz z VAT 23%

 

 

20%  wylicytowanej wartości nieruchomości gruntowej

 

 

1% wylicytowanej wartości nieruchomości gruntowej

 

Przetarg odbędzie się dnia 24.10.2011r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 5.540,00 w kasie Urzędu Gminy  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19.10.2011r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

 

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 19.10.2011 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwsza opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega  zapłacie jednorazowo, nie później niż do zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego , w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.   

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decyduje uczestnik przetargu.

 

Oględzin niniejszego lokalu można dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Magdaleną Jeziorską tel. 343574100 wew. 19

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19

 

Herby, dnia 12.09.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2011 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 753
26 września 2011 11:21 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
13 września 2011 11:04 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::