Sprzedaż

Ogłoszenie w spr. lokalu mieszkalnego w Lisowie przeznaczonego do sprzedaży

Ogłoszenie nr GN 6840. 15 .2011 P

Wójta Gminy Herby z dnia 26.10.2011r. o przetargu

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 

 

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Cena zł

 

1.

 

Lokal mieszkalny

 

 

CZ1L/00045085/7

 

Lisów, ul. Budowlanych 15/17

 

2 obręb Lisów

 

Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,50 m2,wraz z gruntem przynależnym położony w Lisowie, przy ul. Budowlanych 15/17. Ułamkowy udział w wysokości 349/10000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki gruntowej nr 768/10 k.m. 2 obręb Lisów o pow. 0,2113 ha. Gmina Herby jest właścicielem lokalu. W budynku wielorodzinnym ul.  Budowlanych  15 założona jest wspólnota mieszkaniowa.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącym , konstrukcji wielkopłytowej wybudowany w 1974r. Lokal mieszkalny nr 17 usytuowany jest na II piętrze budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Pomieszczenia przynależne – piwnica nr 17 o pow. 5,4m2

 

97.000,00 zł

w tym wartość składnika budowlanego 94.300,00zł

Wartość gruntu 2.700,00 zł wraz z VAT 23%

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 29.11.2011r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1130

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 9.700,00 w kasie Urzędu Gminy  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.11.2011r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 21.11.2011 do godz. 1200

 

 

 

 

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Oględzin niniejszego lokalu można dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z

P. Magdaleną Jeziorską tel. 343574100 wew. 19

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19

 

Poprzedni przetarg został przeprowadzony 24.10.2011

 

Herby, dnia 26.10.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2011 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 755
27 października 2011 13:19 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::