Sprzedaż

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby o przetargu z dnia 05.12.2011r. na sprzedaż nieruchomości w Olszynie.

Ogłoszenie nr GN 6840.16.2011 P

Wójta Gminy Herby z dnia 05.12.2011r. o przetargu

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości. 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł brutto

Wysokość Wadim

 

1.

 

1161/424

 

CZ1L/00039739/2

 

Olszyna

 

1

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Olszynie o  pow. 0,2971 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Lublińcu prowadzona jest Księga Wieczysta CZ1L/00039739/2, dział III i IV wolny od wpisów. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej

 

W planie nieruchomość oznaczona symbolem MNR – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i bliźniacza z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, Ł – łąki zieleń łęgowa, R - rola   

 

9.125,00zł w tym część budowlana 7.995,00zł wraz z VAT 23%, część rolna 1.130,00zł

 

 

 

920,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 09.01.2012r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03.01.2012r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział właściciele nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek  1060/424, 1210/425, 1209/425, 1207/425, 1169/424 bezpośrednio graniczących ze zbywana nieruchomością.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu , o których mowa powyżej , muszą złożyć do 03.01.2012 pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłacić wadium

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Herby na dwa dni przed terminem przetargu.

 

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 03.01.2012 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decyduje uczestnik przetargu.

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

Poprzedni przetarg został przeprowadzony 06.10.2011, 21.11.2011

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19

 

Herby, dnia 05.12.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2011 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 719
06 grudnia 2011 13:54 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::