Sprzedaż

INFORMACJA o wykazie nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie nr GN 6840. 5 .2012 P
Wójta Gminy Herby z dnia 20.08.2012 r. o przetargu
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania.

l.p.

Nr
działki

Nr
księgi wieczystej

Położenie

Karta

mapy

Opis nieruchomości
ha

Przeznaczenie w planie

Cena zł

Wadium w zł

1.

511/68 i 512/68

CZ1L/00002972/9

Hadra

2B obręb
Hadra

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana położona w Hadrze oznaczona numerami 511/68 i 512/68 o łącznej pow. 1,000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi
 KW CZ1L/0002972/9

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone do użytku rolniczego R oraz KDp-drogi powiatowe klasy
Z lub L

30.000,00

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054)

3.000,00

2.

547/2 i 548/2

CZ1L/00002953/0

Hadra

2A Hadra

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej. Powierzchnia użytkowa działki 0,8929 ha. Dział III i dział IV KW bez wpisów.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone do użytku rolniczego. Część działki znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej. Uchwałą Nr X/104/11 z dnia 25.11.2011 Rada Gminy Herby przystąpiła do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu

 

20.000,00
zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2011.177.1054)

2.000,00

3.

1373/152

CZ1L/00040934/9

Kalina

1-2 obręb Kalina

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana. Brak obciążeń w KW. Powierzchnia użytkowa działki 0,1600 ha.

W planie działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zagrodowej, role oraz drogę wewnętrzną

29.240,00
w tym część budowlana 28.290,00 wraz z VAT 23%, część rolna 950,00

3.000,00

 

Przetargi odbędą się dnia 26.09.2012 r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie:
działki 511/68 i 512/68 godz. 1000
działki 547/2 i 548/2 godz. 1015
działka 1373/152 o godz. 1030
                Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości podanej powyżej, w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.09.2012 r. do godz. 1200 (decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy).
                Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczona przy wpłacie. W przypadku, gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 20.09.2012 r. do godz. 1200.
                Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
                Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.
                Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.
                Nabywca prawa użytkowania wieczystego przejmuje prawa i obowiązki związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa a w szczególności dotyczące obowiązku uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, wyliczonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przez właściciela gruntu.
                Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.
                Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok.14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19.
Poprzedni przetarg pozycji 1 w tabeli został przeprowadzony 23.04.2012r. i 02.07.2012r. natomiast pozycji 2 w tabeli został przeprowadzony 09.02.2012 r.
i 23.04.2012 r. i 02.07.2012 r.

Herby, dnia 20.08.2012 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2012 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 731
21 sierpnia 2012 09:07 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::