Sprzedaż

Ogłoszenie w spr.nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Hadrze

Ogłoszenie nr GN 6840. 2 .2013

Wójta Gminy Herby z dnia 17.01.2013r. o przetargu

     

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 Dz. U. nr 102, poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości. 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

Wysokość wadium

 

1.

 

 

211, 212, 213

 

CZ1L/00003215/2

 

Hadra

 

2D obręb Hadra

 

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 0,8600 ha

 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone pod łąki , zieleń łęgową oznaczone symbolem  Ł, wody powierzchniowe , rzeki, stawy zalewy , oznaczone symbolem Ws oraz ZZ- obszar zagrożony powodzią. Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego K1

 

14.980,00 zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.2011.177.1054)

 

1.500 zł

 

 

216

 

CZ1L/00003051/4

 

Hadra

 

2D obręb Hadra

 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,4800 ha

 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone pod łąki , zieleń łęgową oznaczone symbolem  Ł oraz ZZ- obszar zagrożony powodzią. Działka znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego K1

 

14.700,00 zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.2011.177.1054)

 

1.500 zł

 

 

217

 

CZ1L/00003211/4

 

Hadra

 

2D obręb Hadra

 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,4500 ha

 

W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone pod łąki , zieleń łęgową oznaczone symbolem  Ł oraz ZZ- obszar zagrożony powodzią. Działka znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego K1

 

15.200,00 zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.2011.177.1054)

 

1.550 zł

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 25.02.2013r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie :

1100 – działki 211, 212, 213

1110 – działka 216

1120 – działka 217

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w kasie urzędu bądź  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.02.2013r. do godz. 1200 ( w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

 

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 20.02.2013 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decyduje uczestnik przetargu.

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19

 

Herby, dnia 17.01.2013r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2013 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 823
21 stycznia 2013 14:40 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::