Sprzedaż

Sprzedaż działek położonych w Olszynie

 

Ogłoszenie nr GN 6840.3.2013

Wójta Gminy Herby z dnia 24.01.2013r. o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

Wadium w zł

 

1.

 

1273/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 851 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

29.716,80 zł brutto

3.000,00 zł

 

 

2.

 

1275/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 945 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

33.000,90 zł brutto

3.400,00 zł

 

 

3.

 

1276/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 957 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę letniskową UTL

33.419,10 zł brutto

3.400,00 zł

 

 

4.

 

1278/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1221m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod rekreacje UT

29.274,00 zł brutto

3.000,00 zł

 

5.

 

1279/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1141 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod rekreacje UT

27.355,20 zł brutto

2.800,00 zł

 

6.

 

1280/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 1080 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod rekreacje UT

25.891,50 zł brutto

2.600,00 zł

 

7.

 

1282/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 704 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod rekreacje UT

18.425,40 zł brutto

1.900,00 zł

 

8.

 

1283/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 807 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod rekreacje UT

21.119,10 zł brutto

2.200,00 zł

 

9.

 

1284/372

 

CZ1L/00000571/4

 

Olszyna

 

1 Olszyna

Nieruchomość niezabudowana o pow. 977 m2

W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod rekreacje UT

25.571,70 zł brutto

2.600,00 zł

 

Przetargi  odbędą się dnia 04.03.2013r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie :

 

działka  1273/372 godzi. 1000

działka  1275/372  godzi. 1005

działka  1276/372  godzi. 1010

działka  1278/372 godzi. 1015

działka  1279/372  godzi. 1020

działka  1280/372  godzi. 1025

działka  1282/372  godzi. 1030

działka  1283/372  godzi. 1035

działka  1284/372  godzi. 1040

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości podanej powyżej w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.02.2013r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 26.02.2013 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19

 

Poprzedni przetarg został przeprowadzony dnia 18.12.2012r.

 

Herby, dnia 24.01.2013

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2013 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1577
25 stycznia 2013 09:12 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::