Komunikaty - archiwum

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Herby o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY HERBY

z dnia 22 sierpnia 2005 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędniczeDziałając na podstawie przepisów art. 3a ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty / Dz. U. nr 122, poz. 1020/ ogłaszam nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze


1.Nazwa i adres jednostki :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach ul. Lubliniecka 33.

2.Określenie stanowiska urzędniczego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym :

Oferty mogą złożyć osoby :
a/ posiadające obywatelstwo polskie ,
b/ posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej ,
c/ niekarane za przestępstwa popełnione umyślnie,
d/ wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonego naboru.
e/ posiadanie wyższego wykształcenia
f/ posiadają co najmniej 2 letni staż pracy w organach administracji publicznej

3.1 Wymagania niezbędne :
a/ wykształcenie wyższe w zakresie pomocy społecznej lub pedagogiki opiekuńczo –
wychowawczej lub pracy socjalnej,
b/ specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej ,
c/ 3 letni staż pracy w pomocy społecznej ,
d/ 2 letni staż pracy na stanowiskach określonych w art.3 ust. 4 pkt. 1 ustawy
z dnia 06.05.2005 r.
e/ znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej , KPA, ustawy o rachunkowości.

3.2. Wymagania dodatkowe:
a/ ukończone inne kursy w zakresie pomocy społecznej , terapii lub psychologii ,
b/ posiadanie prawa jazdy .
4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku :

a/ kierowanie zespołem pracowników GOPS
b/ realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ,
c/ realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej ,
d/ realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych ,
e/ dysponowanie środkami finansowymi ,


5. Wskazane wymagane dokumenty.

a/ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
b/ odpis dokumentu poświadczającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy społecznej,
c/ kopie świadectw pracy dokumentujące posiadanie 3 letniego stażu pracy w pomocy
społecznej.
d/ kopie świadectw pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach, o których mowa
w pkt. 3.1 niniejszego ogłoszenia .
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
f/ uzasadnienie złożenia oferty .

6.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów .

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2005 r.( piątek ) do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Herby ,42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 w kopercie z napisem :
„ Oferta na wolne stanowisko kierownicze".


WójtGminy
Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2441
12 marca 2008 20:53 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::