Uchwały Rady Gminy - archiwum

uchwała Nr XXII/198/04 rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.zaciągnięcia kredytu w BS w Koszęcinie na remont kuchni i dachu w SP w Herbach

Uchwała Nr XXII/198/04
Rady Gminy Herby
z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie na remont kuchni
i remont dachu w szkole podstawowej w Herbach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2002 roku z późn. zm./


Rada Gminy
uchwala:

§ 1

Zaciągnąć kredyt w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie w wysokości 100.000 zł na remont kuchni i remont dachu w szkole podstawowej w Herbach.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy w terminie do 30 września 2005 roku.

§ 3

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na warunkach określonych
w niniejszej uchwale.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2004 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 505
08 grudnia 2004 08:38 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::