Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała nr XI/153/07 Rady Gminy Herby z dn.29.11.07 r. w spr.określenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych na terenie gminy Herby.


Uchwała nr XI/ 153 / 07
Rady Gminy Herby
z dnia 29 listopada 2007 r.


w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych na terenie Gminy Herby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) w związku z art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( tj. z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późn. zm ) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady korzystania z stołówki szkolnej :
1. prawo do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej mają wszyscy uczniowie
uczęszczający do danej placówki oświatowej ,
2. uczeń może korzystać z posiłku przez cały miesiąc lub część miesiąca
po uprzednim zgłoszeniu chęci korzystania z posiłku intendentowi,
3. opłaty za posiłki uiszcza się w terminie do dnia 15 danego miesiąca

§ 2.

Ustala się opłaty za posiłki w następującej wysokości : jednodaniowy obiad - 2,00 zł


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2007 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 593
07 grudnia 2007 08:27 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::