Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała nr XXI/183/04 Rady Gminy herby z dn.21.X.2004 r. w spr.przyjęcia Gminnego Profgramu Ochrony Środowiska

UCHWAŁA Nr XXI/ 183 /04
Rady Gminy Herby
z dnia 21 października 2004 rw sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm / oraz art. 17 ust. 1 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska / Dz. U. nr 62 , poz. 627 z późn. zm / Rada Gminy Herby uchwala, co następuje :§ 1.


Przyjąć program ochrony środowiska dla Gminy Herby na lata 2003 – 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały .


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 3.

Traci moc uchwała nr X/83/03 Rady Gminy Herby z dnia 29 sierpnia 2003 r w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska .


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2004 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 533
19 listopada 2004 09:15 (Administrator) - Dodano załącznik
19 listopada 2004 09:14 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::