Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała nr X/144/07 Rady Gminy Herby z dn.30.10.2007 r. w spr.powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego.

UCHWAŁA nr X / 144 / 07
Rady Gminy Herby
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.12, art. 74 w związku z art. 7ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 90 ust. 2b i ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm Rada Gminy
uchwala, co następuje
§ 1
Wyraża się wolę przekazania Gminie Lubliniec do wykonania przez niepubliczne przedszkole mające siedzibę na terenie Gminy Lubliniec , zadania w zakresie prowadzenia przedszkola .
§2
Powierzenie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Herby z burmistrzem Gminy Lubliniec, które w szczególności określi wysokość udziału Gminy Herby, wnoszonego w formie dotacji, niezbędnego do wykonania zadania.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01stycznia 2008 r.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2007 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 689
19 listopada 2007 09:47 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::