Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała Nr XXII/196/04 rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Uchwała nr XXII/196/04
Rady Gminy Herby
z dnia 24 listopada 2004

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podst.art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DZ.U. z 2001 r.Nr 142 poz .1591 z późn.zm./ oraz art.124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn.zm./


R A D A G M I N Y
u c h w a l a

§ 1
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych gminy jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
Zmian dokonuje się celem pokrycia kosztów przygotowania projektu modernizacji Ośrodka
Zdrowia w Herbach i przeprowadzenia remontu w lokalu gminnym przy ul.Lublinieckiej 56,
celem zabezpieczenia wydatków bieżących w placówkach oświatowych oraz kosztów budowy oświetlenia ulicznego w Herbach .

§ 2
Dokonuje się zmniejszenia przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Herbach o kwotę 34.000 zł
z tytułu zmniejszenia dotacji przedmiotowej z budżetu gminy do sprzedaży energii cieplnej
o kwotę 34.000 zł.

Zmniejszenie planu finansowego zakładu budżetowego

Przychody - dział 400 - dotacja przedmiotowa do sprzedaży ciepła 34.000 zł

Wydatki bieżące - dział 400 34.000 zł


§ 3
Dokonuje zwiększenia przychodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 100.000 zł
z tytułu zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na remont kuchni i dachu w szkole
podstawowej w Herbach.

Zwiększenia przychodów i wydatków budżetu gminy
w zł
Dział Rozdz. Nazwa Przychody Wydatki
801 Oświata i wychowanie 100.000
80101 Szkoły podstawowe 100.000
Wydatki bieżące-remonty 100.000
952 -przychody z zaciągniętych kredytów
i pożyczek na rynku krajowym
Kredyt w BS Koszęcin
100.000

§ 4
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych prowadzonych przy placówkach oświatowych w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb
w związku z pozyskanymi przychodami..

Zwiększenia w planie przychodów i wydatków środków specjalnych

Przychody Wydatki

Dział 801 rozdział 80101 6.500 zł 6.500 zł
Dział 854 rozdział 85401 5.000 zł 5.000 zł

Zmniejszenia w planie przychodów i wydatków środków specjalnych

Przychody Wydatki

Dział 801 rozdział 80104 5.000 zł 5.000 zł
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2004 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 411
08 grudnia 2004 08:41 (Administrator) - Dodano załącznik
08 grudnia 2004 08:40 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::