Uchwały Rady Gminy - archiwum

Uchwała nr X/145/07 Rady Gminy Herby z dn.30.10.2007 r. w spr.zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Uchwała Nr X/145/07
Rady Gminy Herby
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 166, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm./

R A D A G M I N Y
u c h w a l a

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.296 zł
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (rez.cel.poz.34) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 406 zł oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 1.890 zł na podstawie decyzji Wojewody śląskiego Nr FB.I.3011-377/8/07 z dnia 21 września 2007 r.( II transza).Ze środków dotacji ( 1.890 zł) na zakup stroju szkolnego kwota 379 zł zostanie przekazana w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego, który jest organem prowadzącym dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, znajdującego się na terenie gminy Herby, na podstawie pisma Kuratorium Oświaty Nr EA.PF.ZK.3012/3-10/07 z dnia 11.10.07r.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych
w zł
Dział Rozdz Nazwa Dochody Wydatki
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.296 2.296
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 2.296
85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.296
Wydatki bieżące
w tym: dotacje 2.296
379

§ 2

Dokonuje się przesunięcia środków w planie dochodów budżetowych o kwotę 24.150 zł w celu urealnienia planu. Zwiększenia dotyczą wpływów z czynszów mieszkalnych, odsetek od wpłat komunalnych, wpływów z usług przedszkolnych.
Zmniejszenia dokonuje się w ramach wpływów z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych, czynszu najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek w podatkach oraz wpływów za sprzedaż energii cieplnej.
Zmiany te przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 516.897 zł
Zwiększeń dokonuje się z tytułu pozyskania ponadplanowych dochodów z czynszów mieszkalnych oraz sprzedaży lokali, wpływów z podatków i opłat lokalnych, rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach z tyt. zwolnień zakładów pracy chronionej, zwiększonych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększonej opłaty produktowej oraz dodatkowych środków na realizację prac społecznie użytecznych.
Dodatkowe dochody przeznacza się na wydatki bieżące na drogach gminnych ( 130.000 zł), wydatki bieżące w zakresie administracji (20.200 zł) oraz zakup sprzętów komputerowych i oprogramowania (20.000 zł), na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w zakresie oświaty ( 100.000 zł), na przebudowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Herbach (100.000 zł), wstępne prace związane z budową krytej pływalni przy gimnazjum w Herbach ( 70.000 zł),na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej (7.100 zł), na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej: wypłaty zasiłków z tyt.urodzenia dziecka, wypłaty zasiłków celowych, wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i koszty prac społeczne użytecznych, a także na koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi obsługi muzycznej zespołów „Złota Jesień” i Lisowianki”.
Zmiany te przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków budżetowych o kwotę 122.922 zł
Środki planowane na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie ( 100.000) przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki planowane na dokończenie modernizacji budynku przedszkola w Herbach przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach (15.000), niewykorzystane środki na dowożenie uczniów przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w zakresie świetlic szkolnych.
§ 5

Dokonuje się przesunięcia środków w zakresie rozchodów i wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł
Środki planowane na spłatę pożyczki z WFOSiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg (15.000 zł) oraz na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (10.000 zł)

Zmiany zawarte w § 4 i § 5 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchyla się załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/114/07 Rady Gminy Herby z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 stanowiący wykaz inwestycji realizowanych
w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w terminie do 31 grudnia 2007 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2007 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 576
19 listopada 2007 09:53 (Administrator) - Dodano załącznik
19 listopada 2007 09:53 (Administrator) - Dodano załącznik
19 listopada 2007 09:52 (Administrator) - Dodano załącznik
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::