Komisja Rewizyjna Kadencja 2006 - 2010

Informacje

§ 1. Komisja rewizyjna, zwana dalej „komisją”, jest powołana przez radę gminy celem
przeprowadzania kontroli działalności Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Gminy .
§ 2. Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Herby oraz
niniejszego regulaminu stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu.
§ 3. Komisja podlega wyłącznie radzie gminy i działa w jej imieniu.
§ 4. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz na
zlecenie Rady Gminy.
§ 5. 1. Komisja pracuje według planów pracy, które przedstawia radzie do zatwierdzenia na początku
każdego roku kalendarzowego.
2. Rada może zlecić komisji wykonanie innych zadań w zakresie kontroli podejmując stosowną
uchwałę.
3. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli
oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 6. 1. Do kierowania pracą komisji, członkowie komisji wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Przewodniczący komisji:
1). Organizuje pracę komisji
2). Zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji.
3). Składa radzie sprawozdania z działalności komisji
§ 7. Członkowie komisji zobowiązani są do:
1). Przestrzegania regulaminu komisji,
2). Aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.
§ 8. 1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział radni nie będący członkami Komisji Rewizyjnej
oraz inne osoby.
3. Jeżeli radny nie będący członkiem Komisji Rewizyjnej lub inna osoba utrudnia pracę Komisji
Przewodniczący Komisji może nakazać opuszczenie posiedzenia.
4. Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego jeżeli wynika to z przepisów
ustawy.
5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby
członków Komisji,
6. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
§ 9. 1. Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie.
2. Komisja składa pisemne sprawozdania ze swej działalności przynajmniej
raz w roku.
§ 10. Komisja Rewizyjna współpracuje z innymi komisjami Rady.
§ 11. 1. Podstawową formą działania Komisji są kontrole.
2. Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:
- gospodarki finansowo – ekonomicznej,
- gospodarowania mieniem komunalnym,
- przestrzegania i realizacji postanowień statutu gminy, uchwał Rady Gminy oraz
- innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej,
- realizacja bieżących zadań gminy.
§ 12. Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:
a/ legalności /badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz
uchwałami rady gminy/,
b/ gospodarności,
c/ rzetelności /badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy,
solidny/
§ 13. Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze
przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli
§ 14. Kontrolę przeprowadza komisja.
§ 15. Komisja uprawniona jest do:
1/ wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2/ wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej
działalnością.
3/ żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach
dotyczących przedmiotu kontroli.
§ 16. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym
odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przebiegu kontroli.
2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych komisja jest zobowiązana do przestrzegania:
- przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie
kontrolowanej jednostki,
- przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i
służbową w zakresie obowiązującym na terenie kontrolowanej jednostki,
3. Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku
pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową
§ 17. Zadaniem komisji w czasie przeprowadzania kontroli jest:
- rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
- ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania jak
również osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
- wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy,
§ 18. 1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji
biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i
nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne jak również osiągnięcia i
przykłady dobrej pracy.
3. Protokół powinien ponadto zawierać:
- nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,
- imiona i nazwiska osób kontrolujących,
- określenie zakresu przedmiotu kontroli,
- czas trwania kontroli,
- zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,
- wykaz załączników.
4. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz Przewodniczący
Rady Gminy natomiast trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.
5. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej Gminy protokół sporządza się w 4
egzemplarzach, z których jeden przesyła się Wójtowi Gminy.
§ 19. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja występuje do Rady Gminy z
wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na
przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.
§ 20. W razie podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, Komisja zawiadamia o tym
niezwłocznie organ nadrzędny jednostki skontrolowanej.
§ 21. Obsługę techniczno-biurową Komisji prowadzi Urząd Gminy.

Skład

Przewodniczący

Z-ca przewodniczącego

Członek Komisji

Członek Komisji

członek

członek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 21472
20 grudnia 2010 12:23 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana nazwy organu: Rada Gminy kadencja 2006 - 2010.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::