Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr OR.120.17.2011 Wójta Gminy Herby z dn.22.03.2011 r. w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Herby.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.17.2011 Wójta Gminy Herby z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Herby Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r Dz. U nr 142, poz. 1591 z późn. zm /. zarządzam: § 1. Ustalić...

Zarządzenie nr OR.120.12.2011 r.Wójta Gminy Herby z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Herby.

Zarządzenie nr OR.120.12.2011 Wójta Gminy Herby z dnia 7 marca 2011 w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Herby Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) i art. 104 § 1 i 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy / tj. z...

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Herby- Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 105/95/07 Wójta Gminy Herby z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Herby Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r Dz. U nr 142, poz. 1591 z późn. zm / zarządzam: § 1. Nadać Regulamin Organizacyjny...

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Herby

ZARZĄDZENIE Nr 238/20/ 05 Wójta Gminy Herby z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Herby Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. z 2001 r Dz. U nr 142, poz. 1591 z późn. zm / zarządzam: § 1. Nadać Regulamin...

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/247/02 Rady Gminy w Herbach Z dnia 27 marca 2002 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne §1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1) określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanlizacyjnego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Herbach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W HERBACH POSTANOWIENIA WSTĘPNE. § 1. Regulamin Organizacyjny określa I. Zasady kierowania ZGKiM. II. Strukturę organizacyjną ZGKiM. III. Zakres działania ZGKiM. IV. Tryb pracy ZGKiM. V. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych. VI. Zasady przyjmowania,...