Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Herby.

Herby_zmiana_studium_prognoza.pdf Herby_zmiana_studium_rysunek_kierunki Herby_zmiana_studium_rysunek_uwarunkowania B1 7... Herby_zmiana_studium_tekst.pdf prognoza_oswiadczenie.pdf

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującego tereny gazociągu średniego ciśnienia na terenach leśnych w miejscowości Herby.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby obejmującego tereny gazociągu średniego ciśnienia na terenach leśnych w miejscowości Herby Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz....

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Herby, dnia 09.08.2012r. OP.6721.1.5.2012 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca...

Ogłoszenie WG Herby o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach: Herby, Lisów i Mochała

Wójt Gminy Herby O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach: Herby, Lisów i Mochała Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz....