Sprzedaż

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby w spr.sprzedaży nieruchomości w Lisowie

Ogłoszenie nr GN 6840.19 .2013

Wójta Gminy Herby z dnia 25.11.2013 o przetargu

     

           

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 Dz. U. nr 102, poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości. 

 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

Przeznaczenie w planie

Cena zł brutto

Kwota wadium

 

1.

 

1168/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

2.

 

1172/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

3.

 

1177/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

4.

 

1178/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

5.

 

1179/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

6.

 

 

1180/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

7.

 

 

1181/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

8.

 

 

1182/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod zabudowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę  na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

 

9.

 

 

1184/23

 

CZ1L/00035255/7

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana.  Powierzchnia użytkowa działki 0,0042 ha. Dział III i dział IV KW wolny od obciążeń.

 

W planie działka oznaczona symbolem MN . Sprzedaż działki z przeznaczeniem pod zabudowę garażu murowanego zgodnie z Decyzją Starosty Lublinieckiego NR WB.6740.280.2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Projekt garażu dostępny w Urzędzie Gminy Herby. Na rzecz nabywcy danej działki zostanie przeniesione w/w pozwolenie na budowę na podstawie art. 40 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo budowlane

 

2.373,90 zł

 

 

240 zł

                       

 

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 08.01.2014r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie :

 

działka  1168/23 godz. 1000

działka  1172/23 godz. 1005

działka  1177/23 godz. 1010

działka  1178/23 godz. 1015

działka  1179/23 godz. 1020

działka  1180/23 godz. 1025

działka  1181/23 godz. 1030

działka  1182/23 godz. 1035

działka  1184/23 godz. 1040

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w kasie urzędu bądź  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.12.2013r. do godz. 1200 ( w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

 

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 30.12.2013 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decyduje uczestnik przetargu.

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

 

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19.

Ostatni przetarg został przprowadzony dnia 17.09.2013r.

Herby, dnia 25.11.2013r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2013 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 802
26 listopada 2013 08:48 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::