Sprzedaż

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby w spr.sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie gminy

Ogłoszenie nr GN 6840.04.2014

Wójta Gminy Herby z dnia 07.04.2014r. o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 

 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

Wadium w zł

 

1.

1373/152

CZ1L/00040934/9

Kalina

1-2 obręb Kalina

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana. Brak obciążeń w KW . Powierzchnia użytkowa działki 0,1600 ha.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zagrodowej, role oraz drogę wewnętrzną

24.103,20 zł

w  tym część budowlana 23.173,20zł wraz z VAT 23%, część rolna 930,00zł

 

2.500,00

 

 

2.

370/137

CZ1L/00009003/5

Turza

12 Kochanowice obręb Lisów

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana. Brak obciążeń w KW . Powierzchnia użytkowa działki 0,3912 ha.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby działka przeznaczona pod łąki, zieleń łęgową, wody stawy, rzeki

5.390,00 zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.2011.177.1054)

550,00

 

 

3.

159/2

CZ1L/00003041/1

Hadra

2D obręb Hadra

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana. Brak obciążeń w KW . Powierzchnia użytkowa działki 1,0000 ha.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby działka przeznaczona jest do użytkowania rolniczego

14.700,00 zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.2011.177.1054)

1.500,00

 

 

4.

2989/339 i 2988/337

CZ1L/00031557/6

Chwostek

1B obręb Chwostek

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana. Brak obciążeń w KW . Powierzchnia użytkowa nieruchomości 0,9309 ha.

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby nieruchomość przeznaczona jest pod role, łąki, zieleń łęgową, oraz grunty rolne przewidziane do zalesienia

13.400,00 zł

zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz.U.2011.177.1054)

1.340,00

 

Przetargi  odbędą się dnia 12.05.2014r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie :

 

działka  1373/152 godz. 1000

działka  370/137godz. 1005

działka  159/2 godz. 1010

działki  2989/339 i 2988/337 godz. 1015

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości podanej powyżej w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06.05.2014r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 06.05.2014 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19

 

Herby, dnia 07.04.2014r.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2014 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 643
08 kwietnia 2014 10:24 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::