Dzierżawa

Ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości w Lisowie.

      OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem niżej wymienionego lokalu. 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza czynszu 

 

1

 

866/32

 

35182

 

Lisów

 

2 Lisów

Najem lokalu użytkowego o pow. 43,66m2 wraz z gruntem przynależnym. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną,  instalację elektryczną i c.o. Poza czynszem najemca we własnym zakresie uiszczać będzie koszty zużytej energii ciplnej, wody, odprowadzenia ścieków oraz podatek od nieruchomości. Należność za zużycie energii elektrycznej Najemca regulować będzie na podstawie zawartej odrębnie umowy z dostawcą usługi, tj. Zakładem Energetycznym. Lokal składa się z 2 izb, korytarza i WC Najem lokalu na okres  do trzech lat

91,69zł/m-c


Do ceny czynszu należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT Czynsz będzie płatny w  kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby z siedzibą  w Boronowie  nr  64 8288 1014 2001 0000 0042 0004 do 15 dnia każdego miesiąca. Wymiar czynszu najmu może być aktualizowany w okresach nie krótszych niż jeden rok

 

 

 

Przetargi odbędą się dnia 14.02.2011r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1100

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  w wysokości 15,00zł w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09.02.2011r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Gminy Herby. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu, jednak nie później niż do dnia 09.02.2011r. do godz. 12.00 (UG Herby, pokój nr 14, Tel. (0-34) 3574100 wew. 19).

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

 

Herby, dnia 10.02.2011r.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2011 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 744
11 stycznia 2011 11:22 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::