Współpraca, konsultacje z organizacjami pp

Zarządzenie OR.0050.72.2020 Wójta Gminy Herby z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021Zarządzenie Nr OR.0050.72.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wójta Gminy Herby                                                                                               z dnia 19 października 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713)   oraz uchwały Rady Gminy Herby Nr XXXIX/689/10 z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057) projektów aktów prawa miejscowego gminy Herby w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

z a r z ą d z a m, co następuje:

        § 1.

Przeprowadzić konsultacje, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

        § 2.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

 1. Umieszczenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 na stronie internetowej Gminy: www.herby.pl i www.herby.bipgmina.pl, w zakładce - Pożytek publiczny.
 2. Zgłaszanie uwag i opinii drogą elektroniczną na adres: gmina@herby.pl  lub w sekretariacie Urzędu Gminy Herby.

 

 • § 3.
 1. Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od 20 października 2020 r. do dnia                                         27 października  2020 r.

       

 • § 4.

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 udziela referat organizacyjny Urzędu Gminy.

 

 • § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/    /20

RADY GMINY HERBY

z dnia               2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Herby z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 

Załącznik do uchwały Nr XVII/    /20

Rady Gminy Herby

 z dnia            2020 r.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY HERBY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

a)      ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)      działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art.3 ust.1 ustawy, tj. działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;

c)      organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d)      programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Herby z Organizacjami Pozarządowymi;

e)      gminie – należy przez to rozumieć Gminę Herby;

f)        zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć każde działania związane z realizacją zadań własnych Gminy Herby, określonych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

g)      dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych;

h)      konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 i art.13 ustawy;

i)        trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określonym w art.19a ustawy.

 

Cele główne i cele szczegółowe programu

§ 2.

 1. Celem głównym programu jest określenie zasad w zakresie wspierania przez gminę działalności organizacji pozarządowych i prowadzących działalność pożytku publicznego, zapewnienia lepszych warunków ich funkcjonowania i wspierania ich inicjatyw oraz dążenie do partnerskiej współpracy z organizacjami w realizacji zadań publicznych dla jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.
 2. Celami szczegółowymi programu są:

1)      integracja podmiotów obejmująca swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art.4 ust.1 ustawy,

2)      rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,

3)      zwiększenia udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów i kreowanie lokalnej polityki.

Zasady współpracy

§ 3. Współpraca organizacji i gminy odbywać się będzie na zasadach:

1)      pomocniczości – co oznacza, że gmina będzie wspierać i powierzać swoje zadania publiczne organizacjom, a organizacje te będą je wykonywać w sposób profesjonalny, efektywny i terminowy,

2)      suwerenności stron – co oznacza, że zarówno gmina jaki organizacje nie narzucają sobie wzajemnie zadań, zachowują wzajemną autonomię i niezależność,

3)      partnerstwa – oznacza, że współpraca pomiędzy gminą a organizacjami oparta jest na obopólnych korzyściach, realizacji wzajemnych zadań oraz poszanowania praw i obowiązków w trakcie ich realizacji,

4)      efektywności – gmina udziela pomocy organizacjom w celu prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań oraz wspólnie dąży do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych,

5)      uczciwej konkurencji – oznacza to, że zarówno gmina jak i organizacje w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,

6)      zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonywania zadania są jawne.

Zakres przedmiotowy

§ 4. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są zadania wynikające z ustawy tj.:

1)      diagnozowanie potrzeb społecznych oraz określenie sposobu ich zaspokajania,

2)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Formy współpracy

§ 5.

 1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się w formie finansowej oraz pozafinansowej.

1)      Do finansowych form współpracy należą:

a)      powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b)      wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2)      Współpraca pozafinansowa realizowana jest poprzez:

a)      wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności,

b)      konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji w trybie określonym w odrębnej uchwale Rady Gminy Herby,

c)      promocja działalności organizacji na łamach prasy lokalnej,

d)      współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,

e)      pomoc przy organizacji otwartych spotkań poprzez nieodpłatne udostępnianie lokali lub innych środków technicznych,

f)        informowanie o możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Lista zadań priorytetowych

§ 6. Ustala się listę priorytetową obszarów współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych

1)      obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a)      organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych o charakterze masowym, w zawodach, meczach upowszechniających sport, rekreację, turystykę dla dzieci i młodzieży.

2)      Obszar działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

a)      Organizacja przedsięwzięć aktywująca społeczność lokalną do działania na rzecz rozwoju wspólnoty, jej integracji.

Okres realizacji programu

§ 7. Niniejszy program będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sposób realizacji programu

§ 8.

 1. Podmiotami realizującymi program są:

1)      Rada Gminy Herby

2)      Wójt Gminy Herby

3)      Organizacje

 1. Zadania określone w § 6 uchwały są zlecane do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wójta Gminy.
 2. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w projekcie budżetu gminy środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania organizacji pozarządowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób jego rozstrzygnięcia a także wysokość środków przeznaczonych do wykorzystania w konkursie określi każdorazowo Wójt Gminy w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.4 zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, stronie www.herby.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
 5. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu tj. wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych przez organizacje wynosi  185.000,00 złotych.

Sposób oceny realizacji programu

§ 10. Miernikiem efektywności Programu w 2021 r. będą uzyskane informacje w zakresie:

1)      liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności

2)      liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert,

3)      liczby zawartych umów na realizacje zadań publicznych w trybie poza konkursem,

4)      wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,

5)      wysokości zwrotów środków finansowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych

6)      liczby projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje,

7)      sporządzenie raportu – sprawozdania z programu współpracy.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 11.

 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy.
 2. Ubiegłoroczny Program został przekazany właściwym merytorycznie pracownikom Urzędu Gminy oraz organizacjom, celem zaopiniowania zmian.
 3. Projekt Programu Współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 umieszczono na stronie BIP Urzędu Gminy Herby, w zakładce: „Pożytek Publiczny”, na stronie internetowej Gminy: www.herby.pl, w celu zapoznania się przez wszystkich zainteresowanych.
 4. Projekt Programu wywieszono ponadto na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Herby.
 5. Ustalono okres konsultacji od 20 października 2020 r. do 27 października 2020 r. w celu zgłaszania uwag i wniosków drogą elektroniczną lub osobiście w Urzędzie Gminy.
 6. W terminie określonym w ust.5 nie wniesiono/wniesiono żadnych uwag jak i opinii w zakresie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Żaden z podmiotów nie wyraził/wyraził chęci uczestnictwa w konsultacjach programu.
 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Herby w zakładce: „Pożytek publiczny” oraz na stronie internetowej Gminy: www.herby.pl.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 12.

 1. Komisję Konkursową w drodze Zarządzenia powołuje Wójt Gminy.
 2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości dofinansowania ofert ogłoszonych przez organizacje
 3. Komisją Konkursową kieruje Przewodniczący Komisji wskazany przez Wójta Gminy.
 4. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach. Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 2/3 składu osobowego Komisji.
 5. Kryteria oceny ofert każdorazowo określa Wójt Gminy.
 6. Komisja podczas posiedzenia sprawdza i ustala czy oferty odpowiadają wymogom formalnym oraz dokonuje oceny merytorycznej.
 7. Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie może określić zakres zadania oraz zaproponować kwotę dofinansowania.
 8. Przewodniczący Komisji sporządza z każdego posiedzenia Komisji protokół dot. wyboru ofert, który będzie przekazany Wójtowi Gminy w celu akceptacji.

Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Przedstawiony katalog priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 6 Programu, zaplanowany na 2021 r. nie wyklucza możliwości zlecania podmiotom programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań gminy.
 3. Wójt Gminy po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji może wskazać inne niż określone w § 6 zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarty konkurs ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2020 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 58
20 października 2020 07:46 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2020 07:46 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [uchwala__pozytek_2021.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2020 07:45 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_pw2021.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::