Sprzedaż

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby w spr.sprzedaży nieruchomości w Mochali.

Ogłoszenie nr GN 6840.     .2013

Wójta Gminy Herby z dnia 21.10.2013r. o przetargu

     

           

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 Dz. U. nr 102, poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości. 

 

 

l.p.

Nr działki

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

ha

 

Przeznaczenie w planie

Cena zł

Wysokość wadium

 

1.

 

 

273/20, 274/20, 275/23, 276/23, 278/23, 279/23, 280/23, 296/34, 527/20

 

CZ1L/00002952/3

 

Mochała

 

1 Hadra

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania  nieruchomość gruntowej  i prawo własności budynków wzniesionych tym gruncie.  Powierzchnia użytkowa nieruchomości 2,2468 ha. Dział III KW oraz  dział IV KW bez wpisów. Nieruchomość zabudowana jest budynkami przemysłowymi po byłym zakładzie produkcyjnym – garbarni. Budynki są nieużytkowane od kilkunastu lat i podlegają procesowi ciągłej degradacji. Wszystkie obiekty wymagają kapitalnego remontu bądź nadają się do wyburzenia. Urządzenia techniczne, wszelkie elementy stalowe oraz instalacje zostały wymontowane bądź zdewastowane i obecnie żadne z obiektów nie nadaje się do użytkowania bez poniesienia nakładów  . Sadnik budowlany stanowią: budynek administracyjno – magazynowy o powierzani użytkowej 1018,60 m2

Budynek produkcyjny o pow. użytkowej 1634,80 m2

  

 

W planie działka przeznaczona pod  przemysł, składy, bazy P, lasy gospodarcze i lasy ochronne Zl, drogi gminne lokalne KDL, łąki zieleń łęgowa Ł, wody powierzchniowe, rzeki, stawy zalewy Ws, , obszary zagrożenia powodzią ZZ  Działka znajduje się w strefie „B2”- zespół pofabryczny w Mochali

 

210.000,00 zł

 

 

21.000,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 28.11.2013r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w kasie urzędu bądź  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23.11.2013r. do godz. 1200 ( w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

 

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 23.11.2013 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decyduje uczestnik przetargu.

 

Nabywca prawa użytkowania wieczystego przejmują prawa i obowiązki związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa a w szczególności dotyczące obowiązku uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, wyliczonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przez właściciela gruntu

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19.

 

Herby, dnia 21.10.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2013 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 821
21 października 2013 09:35 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::