Sprzedaż

Ogłoszenie Wójta Gminy Herby w spr.sprzedaży mieszkania w Lisowie

Ogłoszenie nr GN 6840.16 .2013

Wójta Gminy Herby z dnia 31.10.2013 o przetargu

     

           

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 Dz. U. nr 102, poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości. 

 

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Cena zł

Wysokość wadium w zł

 

1.

 

Lokal mieszkalny

 

 

CZ1L/00037568/8

 

Lisów, ul. Budowlanych  5/4

 

2 obręb Lisów

 

Przedmiotem zbycia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 4 w Lisowie, przy ul. Budowlanych 5 o powierzchni użytkowej 109,5 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Domów Jednorodzinnych „Szeregowiec” z siedzibą w Lisowie. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą CZ1L/00037568/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Przedmiotowy lokal mieszkalny stanowi funkcjonalnie jeden segment w budynku szeregowym. Budynek posiada dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony – w piwnicy znajduje się garaż. W skład lokalu wchodzą 4 pokoje, kuchnia, przedpokój łazienka i wc. Działka na której znajduje się budynek sięga aż do rzeki Liswarta.

 

 

160.000,00 zł

Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

 16.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 16.12.2013r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 1100

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w kasie urzędu bądź  na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12.12.2013r. do godz. 1200 ( w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

 

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 12.12.2013 do godz. 1200

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decyduje uczestnik przetargu.

 

Nabywca prawa użytkowania wieczystego przejmują prawa i obowiązki związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa a w szczególności dotyczące obowiązku uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, wyliczonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami przez właściciela gruntu

 

Oględzin niniejszego lokalu można dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z

P. Magdaleną Jeziorską tel. 343574100 wew. 19

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

 

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19.

 

Herby, dnia 31.10.2013r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2013 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1039
04 listopada 2013 09:35 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::