Sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mochali

Ogłoszenie nr GN 6840.4. 2015 Wójta Gminy Herby z dnia 28.09.2015r. o przetargu Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 Dz. U. nr 102 poz. 651.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. l.p. Oznaczenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Położenie Karta mapy Opis nieruchomości Cena zł Wadium 1. Lokal mieszkalny CZ1L/00055563/5 Mochała, ul. Fabryczna 5/4 1 obręb Hadra Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,67m2 (pokój, kuchnia, łazienka +wc) Ułamkowy udział w wysokości 2717/10000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr nr 186/40, 185/36 i 218/40 k.m. 1 obręb Hadra o łącznej pow. 0,6820 ha. Gmina Herby jest właścicielem lokalu. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojącym ,jednopiętrowym podpiwniczony z cegły ceramicznej. Stropy drewniane. Dach drewniany dwuspadowy, pokryty dachówką, wybudowany w okresie przedwojennym. Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na piętrze budynku i składa się z pokoju, kuchni i łazienki + wc. Pomieszczenia przynależne – piwnica o pow. 13,32m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,89 m2. Lokal wymaga kapitalnego remontu. 37.900,00 w tym wartość składnika budowlanego 23.900,00 wartość gruntu 14.000,00 3.800,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 03.11.2015r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 930 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości podanej powyżej w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28.10.2015r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 28.10.2014 do godz. 1200 Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu. Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia. Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19. Herby, dnia 24.01.2013 Herby, dnia 28.09.2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 672
28 września 2015 07:54 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [ogloszenie20150928065503.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2015 07:53 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::