Sprzedaż

Ogłoszenie dot.działek pod garaże w Lisowie przeznaczonych do sprzedaży


Ogłoszenie nr GN 6840.3.2015
Wójta Gminy Herby z dnia 28.09.2015r. o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.  

l.p.    Nr działki    Nr
księgi wieczystej    Położenie    Karta mapy    Opis nieruchomości
ha
    Przeznaczenie w planie    Cena zł     Wadium

1.    
993/10    
CZ1L/00044606/9    
Lisów    
2 Lisów    Nieruchomość niezabudowana o pow. 28 m2    W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod parkingi i zespoły garażowe    1.635,90 zł brutto    165,00

2.    
994/10    
CZ1L/00044606/9    
Lisów    
2 Lisów    Nieruchomość niezabudowana o pow. 28 m2    W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod parkingi i zespoły garażowe    1.635,90 zł brutto    165,00

Przetargi  odbędą się dnia 03.11.2015r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie :

działka  993/10 godz. 1000
działka  994/10  godz. 1005

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości podanej powyżej w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28.10.2015r. do godz. 1200 ( decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości,  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość , którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu  28.10.2015 do godz. 1200
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.
Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i  w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.
Wszelkie informacje dotyczące powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33 pok. 14 lub pod numerem telefonu 34 3574100 wew. 19.

Herby, dnia 24.01.2013
Herby, dnia 28.09.2015r.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2015 07:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 830
29 września 2015 07:37 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [ogloszeniegaraze20150929063619.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2015 07:36 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::