Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie otwartego konkursu ofwert na dotację w celu realizacji zadania publicznego gminy Herby w 2009 r.

Zarządzenie Nr 240/101/08

Wójta Gminy Herby

z dnia 15 grudnia 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Herby w 2009 r.

 

 

           Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XX/288/08 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 r.,

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie:

 

„Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

 

  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)      w Gazecie Wyborczej – dodatek częstochowski,

2)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Herby,

3)      na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Herby zlokalizowanych na terenie gminy

4)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Herby,

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Herby.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Zastępca Wójta

mgr Iwona Burek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2008 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2748
15 grudnia 2008 14:39 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
15 grudnia 2008 14:38 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::